Certified Primal Health Coach

Moien alleguerten

fir all déi, déi sech wonneren, firwat se schonn eng Zäitchen näischt méi vu mir héieren hunn, voilà ee Grond: ech hunn an de leschte Wochen eng Ajoute vu menger Formatioun gemaach an däerf mech elo Certified Primal Health Coach nennen.

Ech hunn also net nëmmen honnerte vu Bicher zu dësen Theme gelies an d’Formation Certified Primal Expert gemaach. Elo hunn ech dat Ganzt an enger zousätzlecher Formatioun nach emol verdéift – mat Tester an allem wat dozou gehéiert. Eng flott Saach, well liesen a verstoen si jo bekanntlech zweeërlee Saachen. Ech si mir bewosst, dass d’Leit frou mat Diplomer sinn – zousätzlech zu der praktescher Erfahrung vun der ech ka verzielen. Esou wësst Dir sécher, dass ech dat wouriwwer ech schreiwen och tatsächlech geléiert – a virun allem verstanen hunn! Dat war zwar schonn de Fall als Certified Primal Expert, awer elo däerf ech Leit och nach offiziell “coachen”.

Also, net enttäuscht sinn, dass et eng Weilche gedauert huet, bis ech erëm e Liewenszeeche vu mir ginn hunn: et war fir e gudden Zweck.

A wat ass dat elo, en “Primal Health Coach”?

Ma ganz einfach. Health ass jo dat englescht Wuert fir Gesondheet. An der Formatioun geet et drëms, den Interessenten duch präzis Denkustéiss wat den Liewensstil ubelaangt zu engem bessere Wuelbefannen, esouwuel gesondheetlech wéi och a Saache Fitness ze verhëllefen. E Primal Health Coach ass mat sengem Wëssen an der Lag – duerch eng ganzheetlech Approche – sengen Interessenten hier generell Gesondheet a Fitness ze optiméieren andeems en hinnen Ernährungs- a Fitnessregele bäibréngt, déi genetesch fondéiert a wëssenschaftlech beluecht sinn. Den Objektiv vun engem Primal Health Coach ass deen, sengen Interessenten ze weisen, wéi gesond, fit an onbeschwéiert ee kann duerch d’Liewe goen – an dat mat Hëllef vun e puer elementare Regelen. En Primal Health Coach geet op eng gan personaliséiert Aart a Weis op senge Interessenten hier Bedürfnisser, Wäerter an Zieler an.

En hëlt se do of wou se stinn a bréngt se dohinner wou se wëllen hin.

Vilmools merci fir Är Gedold!

Health Coach